چهارشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٩
 


چاپ خبر Print
هشتمین نشست تخصصی مرکز علم و فناوری بازرسی و تعالی فرماندهان و مدیران

هشتمین  نشست تخصصی مرکز علم و فناوری بازرسی و تعالی فرماندهان و مدیران در روز چهارشنبه 1399/06/26برگزار گردید. در این نشست جناب آقای مسعود علی حسینی مدیر مرکز بازرسی و تعالی فرماندهان و مدیران به بیان موضوع " آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد در سپاه" پرداخت. و پس از ارائه ایشان حضار در نشست به تبادل نظر حول مباحث مطرح شده پرداختند

.هشتمین نشست تخصصی مرکز علم و فناوری بازرسی و تعالی فرماندهان و مدیران


مقدمه

وجود یا فقدان نظام ارزشیابی عملکرد مؤثر و كارآمد، با حیات و مرگ سازمان رابطۀ مستقیم دارد. سازمان ها وظیفه دارند تا درجهت هرچه كارآمدكردن این نظام تلاش نمایند.  این ارائه با هدف بررسی، تحلیل و نقد نظام ارزشیابی شایستگی های پاسداری در سپاه انجام شد.

ارزیابی عملکرد و سپاه پاسداران

هشتمین نشست تخصصی مرکز علم و فناوری بازرسی و تعالی فرماندهان و مدیرانمسئلهای كه امروزه سپاه با آن مواجه است، موضوع مهم ارزشیابی عملکرد كاركنان است؛ به طوری كه میتوان ادعا كرد نیروی انسانی سپاه نیازمند ارتقای تعهد، تخصص و مهارت كاركنان در انجام امور محوله است. ازاین رو، سپاه اگر بخواهد در همه عرصه ها سرآمد باشد، باید كاركنانی توانمند داشته باشد. بنابراین، یکی از را ههای بهبود وضعیت و موفقیت سپاه، ارزشیابی درست و دقیق كاركنان است كه در این ارائه، شناسایی كاستی ها و چالشهای موجود نظام ارزشیابی كاركنان، مورد توجه قرار می گیرد.

ارزیابی عملکرد عبارت است از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد. به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را میتوان فرآیند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن است.

مفهوم آسیب شناسی

آسیب شناسی سازمانی از روش های مخصوص در جمع آوری اطلاعات مهم درباره سازمان استفاده می کند که بر اساس این اطلاعات، ارزیابی و مداخله سازمانی مناسب طرح ریزی می شود. به اعتقاد برودیر (2008) آسیب شناسی چهار مرحله دارد كه به ترتیب عبارت است از: آسیب شناسی زمانی آغاز می شود كه گروهی (معمولاً مدیریت) به مشکل سازمان پی می برند و اینکه مشکل به شناسایی (ازنظر نقطه ایجاد) و تغییر نیاز دارد، تركیبی از نیروهای داخلی و خارجی، فرایند جمع آوری داده ها و اطلاعات را شروع می كنند كه شامل روش های متفاوت و مختلفی می تواند باشد. فرایند جمع آوری داده ها به سوی داده هایی سوق داده می شود كه احساس می شود اعتبار و صحت دارند و نتایج به اعضای سازمان بازخورد داده می شود تا فعالیت های صحیح از سوی آنها اتخاذ و اجرا شود.

مفهوم آسیب شناسی

مزایای سیستم ارزیابی عملکرد

آنچه در ادبیات مدیریت پیرامون ارزیابی سطوح مختلف سازمانی وجود دارد بیانگر وجود چهار رده ارزیابی برای عملکرد یک سازمان میباشد:

 •  تضمین انتقال استراتژیهای سازمان به سطوح عملیاتی.

 •   زمینه سازی طراحی نظام انگیزشی مبنی بر عملکرد کارکنان.

 •   کمی کردن شاخصهای بهبود مستمر در سازمان.

 •  پرهیز از هرگونه قضاوت نادرست و تصمیم نامناسب در خصوص فعالیتهای جاری.

فرایند عملیات ارزشیابی

هشتمین نشست تخصصی مرکز علم و فناوری بازرسی و تعالی فرماندهان و مدیران

 

برخی مشکلات و کاستی های جامعه هدف در نظام ارزشیابی در سپاه

1- كافی نبودن توجیه، آگاه سازی و آموزش كافی ارزشیابی شوندگان نسبت به نظام ارزشیابی شایستگی های پاسداری (اهداف، اصول، ویژگی ها، نحوه اجرا و كاربردها)

2- عدم ثبات و پایداری این نظام (احتمالاً باجابه جایی برخی مسئولین عالی سپاه به ویژه فرمانده كل سپاه اجرای این نظام متوقف می شود)

3- اطمینان و اعتماد كم ارزشیابی شوندگان به ارزشیاب ها، تظاهر و ریاكاری ارزشیابی شوندگان (در مواجهه با ارزشیاب، منابع و...)

4- عدم استفاده ازنظر ارزشیابی شوندگان و خوداظهاری (به عنوان یک منبع)

برخی مشکلات و کاستی های اجرای نظام ارزشیابی در سپاه

1- عدم استفاده از نظرات خدمت بگیران (اربا برجوع و كاربر) به عنوان یک منبع (برای سنجه ها و مشاغل مرتبط)

2- استفاده نکردن از پرسشنامه در جمع آوری اطلاعات ارزشیابی شوندگان

3- تلاقی ندادن كامل اطلاعات كسب شده از روش های جمع آوری اطلاعات ارزشیابی شوندگان (برای سنجه هایی كه تلاقی ممکن است)

4- متناسب نبودن سطح دانش، مهارت و صلاحیت برخی اعضای كارگروه اعتباربخشی با انتظارات

مشکلات و کاستی های ارزشیاب در نظام ارزشیابی در سپاه

1- مشخص نبودن حداقل سن خدمتی و حداقل تحصیلات ارزشیاب ها

2- عدم تناسب سنوات خدمتی (سابقه)، تحصیلات و درجه/ رتبه ارزشیابها با سنوات خدمتی، تحصیلات و درجه/ رتبه ارزشیابی شوندگان

3- میزان شناخت ارزشیاب از مأموریت رده ذی ربط(مشاغل، رسته ها و تخصص ها)

4- میزان ارتباط دانش تخصصی (آگاهی و اشراف به هدف، وظایف، ضوابط، روش ها و كاربردهای ارزشیابی) ارزشیاب با كیفیت اجرا و نتایج ارزشیابی

پیشنهادات ناظر به رفع مشکلات و کاستی ها

1. در بخش محتوا برخی از سنجه ها به دلیل عینیت و عمومیت نداشتن و یا قابل سنجش نبودن و همپوشانی داشتن، از فرایند ارزیابی حذف شود.

2. نسبت به توجیه، آگاه سازی و آموزش كافی ارزشیابی شوندگان به نظام ارزشیابی شایستگی های پاسداری (اهداف، اصول، ویژگی ها، نحوه اجرا و كاربردها) اقدام شایسته به عمل آید.

3. نسبت به ارتقای سطح اطمینان و اعتماد ارزشیابی شوندگان به ارزشیاب ها، اقدام شود و نیز اقدامات لازم در زمینه كاهش و حذف تظاهر و ریاكاری ارزشیابی شوندگان در مواجهه با ارزشیاب، منابع و... به عمل آید.

4. استفاده از نظر ارزشیابی شوندگان و خوداظهاری به عنوان یک منبع، مورد توجه قرار گیرد.

5. بستر و سازوكار مناسب برای ارائه اعتراض های ارزشیابی شوندگان به نتایج ارزشیابی و بررسی آنها، ایجاد شود.

پیشنهادات راهبردی

 •  اُلگوی مدیریت عملکرد و رویه­ها کاملاً شفّاف، قابل درک و برای استفاده آسان باشد؛
 •  تأکید بر رشد و توسعه باشد؛
 •  انتخاب روش KPI (مخفّف Key Performance Indicator و به معنای شاخص کلیدی عملکرد) در تعیین شاخص های کلیدی عملکرد.
 •  دادن واکنش سریع و دقیق به نیازها و درخواست­های فرمانده و مدیران در خصوص اطّلاعات مورد نیاز از کیفیّت عملکرد در بخش­های مختلف رده؛
 •  پایش میزان پیروی از سیاست­ها و رویه­های سپاه در خصوص مدیریت عملکد؛
 •  ایجاد اطمینان از اینکه همۀ اقدامات مدیریت عملکرد در چارچوب رهنمودهای قانونی انجام می­گیرد؛
 •  پاسخگویی و دفاع از پیش فرض­های رده نسبت به مدیریت عملکرد
 • فراهم ساختن آموزش­های مناسب مدیریت عملکرد و سایر سازوکارهای پشتیبان.

-

 

1399/07/05 - ٠٨:١١ / شماره خبر: ١٣٨٠ / تعداد نمایش خبر: 95
1399/07/05 - ٠٨:١١ / Code: ١٣٨٠ / Number: 95
امتیازدهی
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

«نشریات علمی دانشکده»

  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی          فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی          فصلنامه مدیریت اسلامی          فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی           نشریه علمی پژوهش های مدیریت سیستم

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - پردیس مرکزی- دانشكده و پژوهشكده مدیریت و اقتصاد

تلفن تماس: 77105823-021    پست الکترونیکی: ckm@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:46702