يکشنبه ٢٨ دی ١٣٩٩
 


چاپ خبر Print
نشریه: اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت جهادی- پیش شماره

موضوعات مرتبط: محصولات دانشی اقتصاد مقاومتی

 

نشریه علمی تحلیلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت جهادی
(پیش شماره)

صاحب امتیاز: قرارگاه اقتصاد مقاومتی (نصرت)
مدیر مسئول: اصغر صالح اصفهانی
سردبیر: حسین درّی نوگورانی (عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام)
Hos_dorri@yahoo.com

فهرست مقالات پیش شماره:

- خاســتگاه مبنایی و ضابطه درســت آزمایی برداشت از اقتصاد مقاومتی

- منظومه سیاســتهای کلــی اقتصادی و جایگاه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

- آسیب پذیری در عرصه اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه: رویکردها و موضوعات


مقدمه:

مجلــه ای کــه پیش رو داریــد، درصدد پرداختن به این مفهوم نوگفته و واقعیت دیرپا اســت. عنوان "اقتصاد مقاومتی" در میانه ســال 1389 توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید و سیاســتهای کلی آن در اواخر ســال 1392 ابلاغ شــد و در ابتدای ســال 1393 در حرم رضوی به اجمال تبیین شــد، و در یک کارگاه گونه ی آموزشی در اوایل سال 1392 توسط مبتکر آن، با محوریت سیاســتها بــه تفصیل - متناســب بــا مجال و مقام و مقال- معرفی شــد. بنابراین دیگر برای دوســت و دشمن و نامرتبط نباید امر ناشناخته ای باشد.

مجلــه "اقتصــاد مقاومتــی بــا رویکــرد مدیریــت جهــادی" بــا تأکید بــر امیدبخشــی و در عین حال، نقادی خیرخواهانه آینه وار، در چارچوب اسلام ناب و قوانیــن کشــور و با تبعیــت کامل از رهبر معظم انقلاب اسلامی، با اهداف ذیل منتشر میشود:

1. نظریه پــردازی، فرهنگســازی، معرفی و ترویج و گفتمان سازی؛

2. ایجــاد یــک جریان فکری پویا و ســازنده و فضای مناسب فکری، علمی و مطالعاتی برای قانونگذاری، سیاســتگذاری، طرح ریــزی، برنامه ریزی، تخصیص منابــع و بودجه بنــدی، اجرا، و ارزیابی (رصد و پایش و داوری) با رویکردی جهادی؛

3. نشر دستاوردها، و ارائه نوآوری ها و خلاقیت ها و پیشنهادهای اثربخش؛

4. ایجاد تعامل فکری و شبکه سازی متفکران، خبرگان، اندیشمندان و دلسوزان و خیرخواهان مجرب انقلاب و نظام اسلامی

5. تبیین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بویژه با جهت گیــری از رهنمودهــای مقام معظم رهبری در هر مورد.

 

معرفی پیش شماره نشریه اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت جهادی:

در ایــن شماره کــه به عنوان پیش شماره این مجله بــه چاپ رســیده اســت، ابتــدا پرتو نــوری از خلال رهنمودهــای مقام معظم رهبری ارائه شــده اســت که حاوی رهنمودهایی استراتژیک و بنیادین اســت و شــالوده هایی اساســی را ترســیم می کنند.

پس از آن، مقالــه ای تألیفــی با عنوان "خاســتگاه مبنایی و ضابطه درســت آزمایی برداشت از اقتصاد مقاومتی" ارائه شــده اســت که درصدد پرداختن به این ســؤال مبنایی اولیه است که اولاً خاستگاه و منشأ شکل گیری "اقتصــاد مقاومتــی" چه بوده اســت، و ثانیاً ملاک و محک تشــخیص درســتی برداشــت از این اصطلاح چیســت. در این مقاله به موضوعی مناقشــه آمیز با عنوان "ناهمزیســتی مفــروض (ادعایی) دو مفهوم اقتصــاد و مقاومــت" و نظیــر آن، اقتصــاد و جهاد و امثــال آن ـ نیــز رســیدگی می شــود.

در مقاله دوم بــا عنوان "منظومه سیاســتهای کلــی اقتصادی و جایگاه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی"، از میان کل سیاســتهای کلی ابلاغی از ســوی مقام معظم رهبری از ســال 1372 تاکنون (46 سیاســت)، نگرشی نظام مند به سیاســتهای کلــی اقتصادی نظام (15سیاســت) داشــته ایم که ارتباط آنها با یکدیگر و نیز جایگاه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در این میان تشخیص دهیم.

مقاله ترجمه ای "آسیب پذیری در عرصه اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه: رویکردها و موضوعات" نیز به توضیح و دسته بندی اجمالی مطالعاتی پرداخته اســت که در دنیای غرب درصــدد فرموله کــردن، شاخص ســازی و ســنجش مقاومــت و آســیب پذیری و ترمیم پذیــری اقتصادی بوده اند.

"دانلود متن کامل پیش شماره نشریه اقتصاد مقاومتی با رویکرد مدیریت جهادی"


-

 

1399/07/24 - ١٠:١٤ / شماره خبر: ١٤٢٧ / تعداد نمایش خبر: 104
1399/07/24 - ١٠:١٤ / Code: ١٤٢٧ / Number: 104
امتیازدهی
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

«نشریات علمی دانشکده»

  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی          فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی          فصلنامه مدیریت اسلامی          فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی           نشریه علمی پژوهش های مدیریت سیستم

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - پردیس مرکزی- دانشكده و پژوهشكده مدیریت و اقتصاد

تلفن تماس: 77105823-021    پست الکترونیکی: ckm@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:45947