يکشنبه ٢٨ دی ١٣٩٩
 


چاپ خبر Print
کتاب:مدیریت رفتار بر اساس آموزه های اسلامی رویکرد سیستمی

محصولات مرتبط: کتاب های دانشکده مدیریت و اقتصاد

موضوعات مرتبط: محصولات دانشی تحول و تعالی سازمانی

 

مشخصات کتاب 

عنوان‌:مدیریت رفتار بر اساس آموزه های اسلامی

رویکرد سیستمی

   

تألیف: دکتر منصور صادقی مال امیری

ویراستار علمی: منصور صادقی مال امیری 

ویراستار ادبی: سید مهدی موسوی خطاط

نوبت‌ چاپ‌: اول (اسفند 1394)

شمارگان‌: 200 نسخه‌

قیمت: 150،000 ریال

 
کلیات:

اندیشمندان و صاحب نظران، مدل های متعددی را برای مدیریت رفتار ارایه کرده اند. مدلها به طور عام و مدل های تحلیل رفتار به طور خاص، مورد نقد و انتقاد قرار گرفته اند. بعضی از مهم ترین انتقادها عبارتند از: عدم انطباق با واقعیت، شکست در آزمون های عملی، نبود رابطه ی منطقی میان عناصر مدلها"، فرض عقلایی رفتار، ناکارآمد بودن در وضعیت هایی به غیراز وضعیتی که در آن طراحی شده اند و کاربرد محدود. در این میان، شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین انتقادهای وارد به این مدل ها، نادیده گرفتن آموزه های وحیانی در این زمینه است. لذا، با توجه به این که دین مبین اسلام آخرین دین الهی و مکمل ادیان قبلی است و برای موفقیت و سعادت بشر دارای آموزههایی جامع و کامل، متناسب با فطرت بشر و جهان شمول است، مؤلف طی چند سال پژوهش، تلاش کرده است تا بر پایهی آموزه های اسلامی، مدلی برای مدیریت رفتار، ارایه نماید.

مطالعه ی متون اسلامی، با رویکردی اکتشافی، عمدتا از منابع معتبر به ترتیب از قرآن، نهج البلاغه و سایر کتب روایی صورت پذیرفته است. متن منابع - خصوصأ قرآن و نهج البلاغه - به طور کامل مطالعه شد و بر حسب نیاز، بعضی از منابع تا استخراج مطالب  مربوط و موردنیاز، چند بار مورد بررسی قرار گرفت، سپس با بهره گیری از رویکرد سیستمی و روش تحلیل محتوا، مطالب پراکنده و نامنسجم جمع آوری شده؛ مورد بررسی، تعمق و اندیشه قرار گرفت که در پایان، به اکتشاف مدل مدیریت رفتار، در قالب یک سیستم منجر شد.

بر این اساس، با الهام از رویکرد سیستمی، این کتاب با عنوان «مدیریت رفتار بر اساس آموزه های اسلامی»، در قالب سه فصل «چیستی رفتار»، «چگونگی رفتار» و «چرایی رفتار»، تهیه و تنظیم شده است. به عبارت دیگر، در این کتاب سعی شده است تا بر پایه ی آموزه های اسلامی، چیستی، چگونگی و چرایی رفتار، تبیین شود؛ یعنی در هرکدام از این سه سطح، به سه پرسش چه هست (وضع موجود)؟ چه نباید باشد (وضع نامطلوب)؟ و چه باید باشد (وضع مطلوب)؟ پاسخ داده میشود (نمودار ۱). برای مثال در زمینه وضع موجود می توان پرسید که رفتار موجود فرد چیست (چیستی رفتار)؟ رفتار موجود فرد منجر به چه نتایجی می شود (چرایی رفتار)؟ و چه عواملی موجب ظهور و بروز رفتار موجود فرد میشوند (چگونگی رفتار)؟

فصل اول دربردارنده ی «عناصر شکل دهنده ی رفتار»، «مدل تحلیل چیستی رفتار»، انواع الگوهای رفتاری»، «دستگاه مختصات تحلیل الگوهای رفتاری»، «رفتارهای سه گانه از دیدگاه سیستمی» و «نتیجه گیری» است. عناصر شکل دهنده ی رفتار عبارتند از: «بخل»، «میانه روی» و «اسراف». مدل تحلیل چیستی رفتار بر اساس دو بعد رنر فردی» و «رفتار اجتماعی»، رفتار را در قالب یک پیوستار از «بخل»، «میانه روی اسراف»، شکل میدهد. انواع الگوهای رفتاری عبارتند از: «مسرف، - اجتماعی- میانه رو فردی»، «مسرف/ اجتماعی - بخیل فردی»، «میانه رواج مسرف فردی»، «میانه رو»، «میانه رو اجتماعی- بخیل فردی»، «بخيل اجتماعی- میانه روی فردی» و «بخيل». دستگاه مختصا تحلیل الگوهای رفتاری متشکل از چهار دسته رفتار راهبردی «اسراف محور»، «اسراف/بخل محور» و «بخل/ اسراف محور» است. رفتارهای سه گانه از دیدگاه سیستمی، شامل انواع سیستم ها از نظر رابطه با محیط، مقایسه رفتارهای سه گانه با انواع سیستم ها و الگوی سیستمی تحلیل بخل در نقش سیستم بسته، میانه روی در نقش سیستم باز حلقه ی بسته ی منفی و اسراف در نقش سیستم باز حلقه باز است.

فصل دوم شامل «عوامل مؤثر بر رفتار»، «مدل تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار» و نتیجه گیری» است. عوامل مؤثر بر رفتار، شامل «عقل - جهل»، «خدا۔شیطان»، ایمان به قیامت- عدم ایمان به قیامت»، «سوءظن- حسن ظن»، «حرص قناعت»، کسب حلال - کسب حرام» و «رفتار و گفتار بخیلان- میانه روها- مسرفان» است. مدل تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار، بیانگر رابطه ی میان عوامل و همچنین رابطه ی آنها با رفتار مربوطه است. به این صورت که عوامل جهل، شیطان، سوءظن به خدا، عدم اعتقاد به روز قیامت، کسب حرام، گفتار و رفتار بخیلان و حرص، انسان را از طریق تفریط، از مدار اصلی خویش که همانا اعتدال و میانه روی در زندگی فردی و اجتماعی است، خارج نموده و او را دچار رفتار بخیلانه می کنند. عوامل عقل، خداوند، حسن ظن به خدا، اعتقاد به روز قیامت، کسب حلال و گفتار و رفتار میانه روها، انسان را به سمت رفتار مطلوب میانه روی. و اعتدال در زندگی فردی و اجتماعی، سوق می دهد. همچنین، عوامل جهل، شیطان، عدم اعتقاد به روز قیامت، حرص، کسب حرام و گفتار و رفتار مسرفان، انسان را از طریق افراط، از مدار اصلی خویش، خارج نموده و او را دچار رفتار مسرفانه می کنند.

فصل سوم، «نتایج رفتار»، «مدل تحلیل روابط اندازه گیری نتایج رفتارهای سه گانه»، «کمیت نتایج رفتارهای سه گانه»، «رفتارهای سه گانه به تفکیک کمیت منابع حمایتی از نتایج»، «مدل تحلیل روابط ساختاری میان نتایج رفتارهای سه گانه ساختار حاکم بین انواع رفتار و نتایج آنها»، «تأثیر رفتارهای سه گانه بر خلاقیت» و نتیجه گیری» را در برمی گیرد. نتایج رفتار شامل: نتایج بخل (فردی و اجتماعی)، نتایج میانه روی (فردی و اجتماعی) و نتایج اسراف (فردی و اجتماعی است. نتایج کشف شده از رفتارهای سه گانه، در قالب مدل تحلیل روابط اندازه گیری، از مفاهیم (بخل، میانه روی و اسراف)، ابعاد (فردی و اجتماعی)، مؤلفه ها(دنیوی و اخروی) تاشاخص ها، سازماندهی شده اند. ضمنا کمیت نتایج رفتارهای سه گانه، به تفکیک ابعاد و . مربوطه، ارایه شده است. علاوه بر این، کمیت منابع حمایت کننده از نتایج في سه گانه به تفکیک ابعاد و مؤلفه ها، ارایه شده است. مدل تحلیل روابط ساختار نتایج رفتارهای سه گانه به روابط علی و ساختاری میان نتایج رفتارهای سه گانه ای دارد و ساختار حاکم بین انواع رفتار و نتایج آنها، از نظم و ساختار یک منحنی محدب پیروی می کند؛ یعنی، به میزانی که انسان از میانه روی فاصله گرفته و به بخل یا اسراف نزدیک شود، به همان میزان از نیکی فاصله گرفته و به بدی و سیئات نزدیک می شود. تأثیر رفتارهای سه گانه بر خلاقیت شامل تأثیر هر کدام از رفتارهای سه گانهی بخل، میانه روی و اسراف بر خلاقیت و همچنین ساختار حاکم بر رابطه رفتارهای سه گانه با خلاقیت است.

در پایان بر خود لازم میدانم تا از همسر و فرزندان عزیزم، مهدی، کوثر و امیرحسین، که فرصت تدوین کتاب را فراهم نمودند و در این خصوص طی چندین سال زحمات قابل توجهی را تحمل کردند، تقدیر و تشکر نمایم.

این کتاب، به همه ی افراد به خصوص مدیران کمک می کند تا با رویکردی سیستمی و بر پایه ی آموزه های اسلامی به درکی از چیستی رفتار، نتایج هر یک از رفتارهای سه گانه (بخل، میانه روی و اسراف و چگونگی فراهم کردن شرایط حرکت از الگوهای رفتاری نامطلوب به الگوی رفتاری مطلوب، دست یابند (نمودار ۱). ضمنا هرچند سعی مؤلف بر آن بوده است که مجموعه ای مفید در مورد مدیریت رفتار، فراهم کند؛ اما نتیجه تلاش او خالی از خلل نیست و امیدوار است با دریافت پیشنهادهای سازنده ی خوانندگان محترم، به جبران کمبودهای آن بپردازد

دانلود صفحات اولیه کتاب

-

 

1398/10/25 - ١٣:٤٦ / شماره خبر: ٩٥٩ / تعداد نمایش خبر: 157
1398/10/25 - ١٣:٤٦ / Code: ٩٥٩ / Number: 157
امتیازدهی
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

«نشریات علمی دانشکده»

  فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی          فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی          فصلنامه مدیریت اسلامی          فصلنامه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی           نشریه علمی پژوهش های مدیریت سیستم

آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - پردیس مرکزی- دانشكده و پژوهشكده مدیریت و اقتصاد

تلفن تماس: 77105823-021    پست الکترونیکی: ckm@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:45905